TÜRKİYE’YE AİT GÜMRÜK BİLGİLERİ

TÜRKİYE’DE GÜMRÜK İŞLEMLERİ: YOLCU REHBERİ

Türk Gümrükleri olarak görevimiz yasal ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve kolaylaştırılması, yasal olmayan ticaretin önlenmesi ve caydırılmasıdır.

Bu nedenle, ülkemize giriş yapan ve ülkemizden ayrılan her türlü eşya, araç ve şahıs gümrük görevlilerimiz tarafından, Kanunlar çerçevesinde aramaya tabi tutulabilir. Bu aramalar esnasında, gümrük personelinin nazik, yardımsever ve profesyonel biçimde hareket etmeleri esastır.

Türkiye Gümrük Bölgesine girişte, kara, hava ve deniz giriş kapılarında, yolcu salonlarından geçen veya eşya geçiren kişiler, duruma göre kırmızı veya yeşil renkli gümrük hatlarından birinden geçmek zorundadırlar. Bu suretle gümrük beyanı yapılmış sayılır.

Bu hatlardan herhangi birinin kullanılması, Türkiye’ye ithali yasak veya izne tabi eşya sokulabileceği anlamını taşımaz.

Kırmızı veya yeşil hatların kullanımı sırasında her zaman Gümrük Görevlileri tarafından beyanda bulunulması tarafınızdan talep edilebilir. Yanınızda ülkeye sokulması yasak veya izne tabi veya kişisel hakkınızdan fazla eşya tespit edilmesi durumunda para veya hapis cezası ile cezalandırılabilirsiniz.

Yanınızda gümrüğe tabi eşyanız yoksa girişte Yeşil Hattı kullanmak suretiyle bu şekilde beyanda bulunmuş olursunuz.

Bu durumda, eşyanızın gümrük haklarınızı aşmadığından (ticari mahiyette olmadığından) ve Türkiye’ye ithali yasak veya izne tabi eşya olmadığından emin olmanız gereklidir.

Eğer yanınızda gümrüğe tabi eşyanız var ise veya eşyanız için herhangi bir beyanda bulunup bulunulmaması konusunda tereddütte iseniz, Kırmızı Hattı kullanmanız gerekmektedir. Burada ilgili Gümrük Memuruna gerekli beyanda bulunulduktan sonra eşyaya ilişkin ödenmesi gereken vergiler hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

Ülkemizde bulunacağınız süre içerisinde kullanmak üzere yanınızda getirdiğiniz seyahat eşyanız, beraberinizde ülkemizden çıkarılacak olsa bile Gümrük Memuruna beyan edilmesi gerekmektedir. Bu tür eşya ülke içinde bırakılamaz. Eşya içinde değerli sayılabilecek olanlar (1 adet bilgisayar vb.) için, çıkışınızda yanınızda olup olmadığının kontrolü amacıyla, sizden sözlü beyan formu doldurmanız istenebilir.

Yolcu muafiyetlerine ilişkin güncel bilgiye Ticaret Bakanlığına ait web adresinden ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

Aşağıda yolcu işlemlerine ilişkin detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz:

YOLCU İŞLEMLERİ

Soru: Kanuni dayanak nedir?

Cevap: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar, 06/07/2011 tarihli ve 2011/39 sayılı Genelge.

Soru: Yolcu kimdir?

Cevap: Ticaret, memuriyet, tahsil, ziyaret, tedavi veya turizm gibi herhangi bir amaçla kısa veya uzun bir süre kalmak üzere, yabancı bir ülkeden karayolu, demiryolu, deniz veya hava yollarından biriyle Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yabancı bir ülkede oturan Türkler ve yabancılar ile herhangi bir amaç ile gittikleri yabancı ülkeden kesin veya geçici olarak dönen, Türkiye'de oturan Türkler ve yabancılar ile Türkiye'den aynı amaçlarla ve aynı yollarla yabancı bir ülkeye giden benzeri Türk ve yabancılardır.

Soru: Kimler yolcu sayılmaz?

Cevap: Nakil vasıtaları sürücüleri ve hizmetlileri yolcu sayılmazlar. Dolayısıyla bu kişiler, yolcu beraberi eşya muafiyetinden yararlandırılmazlar. Ancak, bu kişiler ülkeye girişlerinde, yolcu girişi yapılan hudut kapılarındaki mağazalardan 1 karton sigara, en fazla 1 litrelik 1 adet alkollü içki, en fazla 120 ml’lik 1 adet parfüm ve 1 adet kozmetik ürün ile en fazla 1 kilogram çikolata veya şekerden mamul yiyecek satın alabilirler. Ancak, kara hudut kapısından diğer ülkelere çıkış yapan nakil vasıtası sürücü ve hizmetlileri, dönüşlerinde alışveriş haklarını kara hudut kapılarında bulunan mağazalarda ayda en fazla 10 defa kullanabilirler.

Soru: Yolcu beraberi eşya nedir?

Cevap: Yolcunun beraberinde getirdiği, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyadır. Her bir yolcu, beraberinde getirdiği Ek-9 liste kapsamı kişisel eşyayı ve 430 Avro’luk eşyayı muafen getirebilmektedir.Soru: Yolcu beraberi kişisel eşya muafiyeti nedir?

Cevap: 2009/15481 sayılı Kararın "Kişisel eşya" başlıklı 58 inci maddesi ile Karar eki Ek-9 liste kapsamı eşyaya muafiyet tanınmıştır. Sayfanın sonunda yer verilen Ek-9 sayılı listenin (A) bölümünde belirtilen eşya sadece yolcu beraberinde, (B) bölümünde belirtilen eşya ise, yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonra getirilebilir.

Soru: Yolcu beraberinde getirilen Ek-9 sayılı liste kapsamı “A) Tüketim Maddeleri” bölümünde yer alan eşya için muafiyet nasıl uygulanır?

Cevap: Yurda giriş yapan yolcuların Karar eki Ek-9 liste kapsamı “A) Tüketim Maddeleri” bölümünde yer alan eşyaya, yolcu beraberinde olmak kaydıyla, muafiyet tanınacaktır.

Tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünler için muafiyet hakkı karşısında yazılı miktarı aşmamak kaydıyla her bir ürün için ayrı ayrı kullanılabilir. Ayrıca, tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünlere ilişkin muafiyet hakkından, 18 yaşın altındaki yolcular faydalanamayacaktır.

Muafiyet kapsamındaki eşya tür ve miktarları şu şekildedir:

TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ
1- Sigaralar 600 adet
2- Sigarillolar (her biri 3 gr.dan ağır olmayan purolar) 100 adet
3- Puro 50 adet
4- Kıyılmış tütün (200 yaprak sigara kağıdı ile) 250 gr.
5- Pipo tütünü 250 gr.

ALKOLLÜ ÜRÜNLER
1- Alkol derecesi % 22’yi geçen alkol ve alkollü içkiler 1 lt.
2- Alkol derecesi % 22'yi geçmeyen alkol ve alkollü içkiler 2 lt.

KOZMETİK ÜRÜNLER
600 ml’yi aşmamak kaydıyla kolonya, parfüm, lavanta, esans veya losyon ile 5 adet cilt bakım ürünü ve makyaj malzemesi.

GIDA ÜRÜNLERİ
1- Çay 1 kg.
2- Çözülebilir hazır kahve 1 kg.
3- Kahve 1 kg.
4- Çikolata 1 kg.
5- Şekerden mamul yiyecek 1 kg.

İsteyen yolcular 1 kg çikolata veya 1 kg şekerden mamul yiyecek haklarının tamamını yani 2 kg’lık hakkı söz konusu eşyadan sadece birisi için kullanabilirler.

Soru: Yolcunun kullandığı ilaçlarını beraberinde getirmesi mümkün müdür?

Cevap: Ülkemize gelen yolcuların beraberlerinde ya da gelişlerinden bir ay önce veya üç ay sonraki süreler içerisinde Kararın ekinde yer alan Ek-9'daki liste kapsamı şahsi tedavide kullanılmak üzere getirilen ilaçların, yolcuların seyahatleri süresince kullanmaları gerektiğine ilişkin gümrük idaresine belge (sağlık kuruluşundan alınan rapor, doktor raporu veya reçete vb.) ibraz edilmesi koşuluna bağlı olarak, ülkemizde kalınacak süre göz önünde bulundurularak, makul miktardaki ilacın girişine izin verilecektir.

Soru: Yolcu beraberinde getirilen Karar eki Ek-9 liste kapsamı evcil hayvanlar hangileridir?

Cevap: Söz konusu listenin "f) Diğerleri" başlıklı bölümünün 9 uncu maddesinde geçen evcil hayvanlar ibaresi “kedi, köpek ve kuş” ile sınırlı tutulmaktadır. Veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla işlem yapılmaktadır.

Soru: Yolcu beraberinde getirilen eşyanın getirilmesi için yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonrası olarak tespit edilen sürelerin aşılması halinde süre uzatımı mümkün müdür?

Cevap: Eşyanın geldiği gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce söz konusu süre aşımına neden olan durumun mücbir sebep ve beklenmeyen halden kaynaklandığının tespit edilmesi halinde bir defayla sınırlı olmak üzere en fazla 6 aya kadar süre uzatımı yapılması mümkündür.

Soru: Yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonrası süreler içerisinde gönderilen kişisel eşyanın gümrük işlemleri nasıldır?

Cevap: Yolcunun yanında getiremediği ve kargo veya posta ile gönderdiği kişisel eşyasında 30 kg ağırlık veya kıymet limiti bulunmamakta olup herhangi bir vergi tahsil edilmemektedir. Kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı tarihi ispatlamak amacıyla pasaportu ile birlikte eşyanın bulunduğu gümrük idaresine başvurması gerekmektedir.Soru: Yolcu beraberi hediyelik eşya muafiyeti nedir?

Cevap: Transit yolcular hariç olmak üzere, yolcu beraberinde getirilip serbest dolaşıma sokulan gayri ticari nitelikteki, kişisel ve ailevi kullanıma mahsus veya hediye edilmek üzere getirilen eşyaya muafiyet tanınır. Muafiyet, her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 430 Avro'yu geçmeyen eşya için uygulanır. Ancak, 15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 150 Avro olarak uygulanır.

Soru: Yolcu beraberinde getirilen eşyanın kıymeti nasıl belirlenir?

Cevap: Yolcu beraberinde getirilen eşyanın kıymeti, ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti gümrük idaresince belirlenir.

Soru: Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde serbest dolaşıma sokulacak eşyaya ilişkin şartlar nelerdir?

Cevap: Her bir yolcu için kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen eşyanın geldiği ülkeye göre değişen oranda tek ve maktu vergi uygulanır. Söz konusu vergi oranları eşyanın;

- AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18

- Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20 olarak uygulanmakta ve eşyanın;

a) Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,

b) Yolcu beraberinde ya da yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi,

c) Diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekir.

Yukarıda da belirtildiği üzere, yolcu beraberi hediyelik eşyaya ilişkin muafiyet yolcuların yaşına göre, 150 ve 430 Avro değerindeki eşya için geçerlidir. Yolcu beraberinde getirilen eşyanın bu değerleri aşması halinde, 1500 Avroyu geçmemesi kaydıyla eşyanın vergilendirilmesinde muafiyet miktarına [150 (15 yaş altındaki yolcular için) veya 430 Avro] tekabül eden vergi düşüldükten sonra kalan kısım için yukarıda belirtilen tek ve maktu vergi uygulanır.

Soru: Yolcu beraberinde getirilen eşyanın tek başına kıymetinin 1500 Avro'yu aşması halinde ne işlem yapılır?

Cevap: Söz konusu eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanacaktır.

Soru: Türkiye'ye giriş yapan yolcuların beraberlerinde getirecekleri eşyaya muafiyet uygulanabilmesi için geldikleri ülkede geçirdikleri süreye ilişkin bir sınır var mıdır?

Cevap: Hayır. Kara hudut kapılarından gelen ve giden yolcuların muafiyetten faydalanabilmesi için 3 gün bulundukları ülkede kalma şartları kaldırılmıştır. Ancak, kara hudut kapısından giriş yapan yolcular için yolcu beraberi muafiyet hakkı ayda en fazla 10 defa kullandırılmaktadır.

Soru: Yolcu beraberinde cep telefonu getirmek mümkün müdür?

Cevap: Evet getirilebilir. Yolcular, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla 3 takvim yılında 1 adet (30.05.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir) ile sınırlı olmak üzere, Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar da dahil olmak üzere cep telefonunu yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde telefonun kıymetine bakılmaksızın muafen getirebilmektedir. Yabancı misyon mensupları için bu sınırlama söz konusu değildir. Cihazların sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi için kayıt altına alınmaları ve kaydın yolcunun Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 120 gün içinde yapılması gerekmektedir. Kayıt işlemlerine ilişkin bilgilere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinden ulaşılması mümkündür.

Soru: Yolcu Beraberinde Getirilen Cep Telefonları Vergiden Muaf Mıdır?

Cevap: Evet vergiden muaftır. Ancak, yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için 2019 yılı itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen 618,60 TL tutarında “Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” ödenmesi gerekmektedir.

Soru: Yolcu Beraberinde Getirilen Cep Telefonlarından Alınan Harçlar Nereye Ödenir?

Cevap: Söz konusu harcın, telefon cihazlarının elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce vergi dairesine veya yetki verilmiş bankalara ödenmesi gerekmektedir.Soru: Yolcular 430 Avro’luk hediyelik eşya limiti dâhilinde veya posta yoluyla cep telefonu getirebilir mi?

Cevap: Hayır. Cep telefonu, Ek-9 liste kapsamı kişisel eşya olarak yolcu beraberinde ülkemize getirilebilmektedir. Hediyelik eşya statüsünde muafen veya vergileri ödenerek veya posta yoluyla cep telefonu getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Soru: Yolcu beraberinde getirilen elektronik cihazlar için bir ödeme yapmak gerekir mi?

Cevap: Evet, ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek olan elektronik cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere TRT adına “Bandrol ücreti” gümrük idarelerince tahsil edilmektedir. Ayrıca, yolcu beraberinde getirilen televizyon için ekran boyutuna göre değişen miktarlarda TRT bandrol ücreti tahsil edilmektedir.

Soru: Yolcu beraberinde Türk Parası veya döviz getirilmesi/götürülmesi mümkün müdür?

Cevap: Yolcular, herhangi bir miktar sınırlaması olmadan Türk Parasını ve dövizi üzerlerinde, bagajlarında veya taşıtlarında Türkiye'ye getirebilirler. Ancak; yolcuların, 32 Sayılı Kararın 14’üncü maddesi kapsamında kişisel sermaye hareketleri niteliğinde sayılan kişisel borçlar, armağan, hediye, bağış, çeyiz, gelin veya güveyin karşı tarafa verdiği para, miras, veraset veya kalan mal, göçmen işçilerin kendi ülkesindeki borçlarının tasfiyesine yönelik ödemeler ve göçmenlerin varlıkları; 17’nci maddesi çerçevesinde yurt dışından temin edilen krediler ile Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlemesine ve Denetlenmesine Dair Kararın 6’ncı maddesi gereğince ham elmas ihraç bedelleri gibi nakdi gümrük giriş noktalarından yurda getirmesi mümkün değildir. Bu nakit ancak bankacılık sistemi vasıtasıyla yurda getirilebilir.

Yurt dışından temin edilen krediler ve kişisel sermaye niteliğindeki kıymetler hariç olmak üzere, mal ve hizmet ihracat bedeli, transit ticarete ilişkin kazançlar, yabancı sermaye bedeli veya diğer kaynaklardan temin edilen nakdin gümrük giriş noktalarından yurda getirilmesi serbesttir.

Yurtdışına çıkışlarda ise; Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belgelerde 25.000 Türk Lirası, dövizde ise 10.000 Avro ve eşiti efektif üzeri miktarın yolcular tarafından Nakit Beyan Formu ile gümrük idaresine beyan edilmesi zorunludur. Yurt dışına çıkarılmak istenen nakdin bu tutarların altında olması halinde ise gümrük idaresine beyan edilmeden çıkarılması mümkündür.

Bununla birlikte;

- 32 sayılı Kararın 13 üncü maddesi kapsamında yurt dışına çıkarılacak yerli sermayeyi (Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında yatırım yapmak veya ticari faaliyette bulunmak amacıyla şirketlere, katıldıkları ortaklıklara ve açacakları şubelere nakdi sermaye),

- 32 sayılı Kararın 14 üncü maddesi kapsamında, kişisel sermaye niteliğindeki kişisel borçlar, armağan, hediye, bağış, çeyiz, gelin ve güveyin karşı tarafa verdiği para, miras, veraset veya kalan mal ve göçmen işçilerin kendi ülkesindeki borçlarını tasfiyesine yönelik ödemeler ve göçmenlerin varlıkları gibi nakdi,

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin 2.5. No’lu bölümü kapsamında yurt dışına verilecek kredileri (Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışında pay sahibi olduğu ortaklıklara, yurt dışındaki ana şirkete ve grup şirketlerine verilecek döviz veya Türk Lirası kredileri),

- Dışarıda yerleşik kişilerin, (yurt dışındaki yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları dahil) sermaye piyasası mevzuatına göre yetkili bulunan bankalar ve aracı kurumlar vasıtası ile satın alacakları, satacakları her türlü menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarını ve bu kıymetler ve araçlara ait gelirler ile bunların satış bedelleri,

- Türkiye'de yerleşik kişilerin; bankalar ve sermaye piyasası mevzuatına göre yetkili bulunan aracı kurumlar vasıtasıyla yurt dışındaki mali piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası araçlarının alış bedelleri,

- Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de satın aldıkları veya sahip oldukları gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı ayni hakların gelirleri ve satış bedelleri,

- Türkiye'de yerleşik kişilerce yurtdışında gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı ayni hakların alış bedelleri,

- İthalat ve transit ticaret işlemlerine ilişkin transfer bedelleri,

- Uluslararası nakliyat, bankacılık, sigortacılık, dışarıya yapılan hizmetler ve diğer görünmeyen işlemlerle ilgili transfer bedelleri,

-Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net kar, temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar karşılığında ödenecek meblağlar,

-Yurt dışından temin edilen kredilere ait anapara geri ödemeleri ile faiz ve diğer ödemelerin transfer bedelleri,

- Ham elmas ithal bedelleri,

Gümrük noktalarından yolcu beraberi olarak çıkarılamaz. Bu kapsamdaki nakit ancak bankacılık sistemi vasıtasıyla çıkarılabilir.

Diğer taraftan;

Gümrük personeli tarafından, yolculardan örnekleme-şüphe-risk analizi yöntemleriyle yanlarında bulunan nakdi açıklaması istenebilir.

Yolcu tarafından yapılan açıklamanın doğru olup olmadığı gümrük idaresince gerçekleştirilecek kontrol suretiyle tespit edilir.


Soru: Yolcu beraberinde kıymetli maden, taş ve eşya getirilmesi mümkün müdür?

Cevap: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 inci maddesine göre; kıymetli madenler her tür ve şekilde altın, gümüş, platin ve paladyumu, kıymetli taşlar elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inciyi, kıymetli eşya kıymetli madenler veya kıymetli taşlardan yapılmış ya da bunları içeren eşyaları; işlenmiş kıymetli madenler ise işçilik uygulanarak ziynet veya süs eşyası haline dönüştürülmüş kıymetli madenleri ifade etmektedir.

Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri 15.000.-ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyayı yurda getirebilirler ve yurt dışına çıkarabilirler. Daha fazla değerdeki ziynet eşyasının yurt dışına çıkarılması, girişte beyan edilmiş olmasına veya Türkiye'den satın alınmış olduğunu tevsik etme şartına bağlıdır.

Soru: Turistlerin inançları gereği yemeleri gereken özel gıda maddeleri yurda getirilebilir mi?

Cevap: Turistlerin inançları gereği yemeleri gereken özel gıda maddelerinin gerek yolcuların beraberlerinde gerekse kargo olarak gelmesi halinde, hangi yolculara ait olduğunun ilgili turizm kuruluşu tarafından belgelendirilmesi ve bunlar tarafından tüketileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, bu tür gıda maddelerinin Tarım ve Orman Bakanlığınca kontrol ve müsaade aranılmadan yurda girişine izin verilecektir.

Soru: Yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde gıda ürünleri getirilebilir mi?

Cevap: Yolcu beraberi hediyelik eşya kapsamında, tüketim amacıyla getirilen bitkisel ürünlerden taze ve kuru meyve ve sebzelerin üç kilogramına, diğer bitkisel ürünlerin ise bir kilogramına kadar muafiyet tanınır. Bunun dışında kalan her nevi ve miktardaki bitkisel ürünün getirilmesi halinde ticari miktar ve mahiyette olduğu kabul edilip buna göre işlem yapılır.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca düzenlenen 2012/11 sayılı Hayvansal Ürünlerin Kişisel Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ gereğince, et ve süt ürünlerinin kişisel sevkiyat olarak Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’ye gönderilmesi mümkün bulunmamaktadır.2009/15481 sayılı BAKANLAR KURULU KARARI EKİ 9 SAYILI LİSTE

YOLCU BERABERİ KİŞİSEL EŞYA LİSTESİ

A) TÜKETİM MADDELERİ

a) TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ

1- Sigaralar

600 adet

2- Sigarillolar (her biri 3 gr.dan ağır olmayan purolar)

100 adet

3- Puro

50 adet

4- Kıyılmış tütün (200 yaprak sigara kağıdı ile)

250 gr.

5- Pipo tütünü

250 gr.

b) ALKOLLÜ ÜRÜNLER

1- Alkol derecesi % 22’yi geçen alkol ve alkollü içkiler

1 lt.

2- Alkol derecesi % 22’yi geçmeyen alkol ve alkollü içkiler

2 lt.

c) KOZMETİK ÜRÜNLER
600 ml’yi aşmamak kaydıyla kolonya, parfüm, lavanta, esans veya losyon ile 5 adet cilt bakım ürünü ve makyaj malzemesi

ç) GIDA ÜRÜNLERİ

1- Çay

1 kg.

2- Çözülebilir hazır kahve

1 kg.

3- Kahve

1 kg.

4- Çikolata

1 kg.

5- Şekerden mamul yiyecek

1 kg.

B) DİĞER EŞYA

a) GİYİM VE YOLCULUK EŞYASI

1- Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus eşya

2- Yolcunun yaşantısına mahsus eşya ile seyahat eşyası

b) ELEKTRONİK /DİJİTAL EŞYA

1-LCD veya plazma ayrımı yapılmaksızın bir adet renkli televizyon (55 ekrana [55 ekran dahil] kadar)

2- Birer adet video kamera (10 adet boş kaseti ile birlikte) ve fotoğraf makinesi (hafıza kartı veya 5 adet filmi ile birlikte)

3- Bir adet GPS yön bulma cihazı

4- Bir adet dizüstü bilgisayar ya da PC, aksam ve parçaları (flash bellek, harici hard disk dahil)

5- Bir adet radyo veya radyo-teyp

6- Her türlü ses ve görüntü kaydedici ve oynatıcı cihazlardan bir adet ile bu cihazlara ait toplam 10 adedi geçmemek üzere üzerine kayıt yapılabilen plak, teyp kaseti, CD, VCD, DVD

7- Bir adet kasetli veya oyun kartlı elektronik oyun aleti

8- Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil olmak üzere GSM-Cep telefonu (yabancı misyon mensupları hariç olmak üzere, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla üç takvim yılında 1 adet) (30.05.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.)

c) MÜZİK ALETLERİ

Elde taşınabilir müzik aletlerinden birer adet olmak üzere en çok 3 adet

ç) SPOR VE OYUN ALETLERİ

1- Bir adet kamp çadırı

2- Bir adet dalgıç takımı

3- Bir adet motorsuz şişirme bot

4- Bir adet yelken tertibatlı sörf

5- Bir çift yüzme paleti

6- Golf malzemesi (golf aracı hariç)

7- Yolcunun tek başına kullanabileceği özelliğe sahip birer adet olmak üzere spor yapmasına mahsus diğer spor alet ve giysileri (paraşüt ve kayak takımı dahil, deniz motosikleti ve motorlu deniz kızağı hariç)

d) SAĞLIK CİHAZLARI

1- Hasta yolcuya ait yatak

2- Maluller için hareket ettirici tertibatı bulunan motorlu, motorsuz koltuk

3- Şahsi tedavide kullanılan ilaçlar

4- Kişinin kullanımına mahsus tıbbi cihazlar

5- Gaz maskesi, koruyucu elbise

e) MUTFAK EŞYASI

Yolculuk esnasında kullanılacak mutfak aletleri ile birer adet olmak üzere küçük ev aletleri

f) DİĞERLERİ

1- Hac ve umreden gelen yolcuların beraberlerinde getirecekleri veya posta veya kargo yoluyla gönderecekleri, Müsteşarlık ile Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek miktarda hurma ve zemzem suyu

2- Çocuk yolcuya mahsus bir adet çocuk arabası

3- Çocuk yolcuya mahsus oyuncaklar

4- Bir adet ütü

5- Bir adet bisiklet

6- Bir adet el dürbünü (gece görüş dürbün ve gözlükleri ile gece görüş keskin nişancı dürbünleri hariç)

7- Araçla birlikte yolculuk halinde, aracın kendisine ve sürücüsünün kullanımına mahsus diğer alet ve cihazlar ( Akü şarj cihazı, akü ile çalışan otomobil süpürgesi, akü ile çalışan buzluk vb.)

8- Kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın

9- Yolcunun beraberinde olmak kayıt ve şartıyla evcil hayvanlardan toplam 2 adet veya 10 adet akvaryum balığı (veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla)

 

YOLCULAR İÇİN GÜMRÜK REHBERİ MOBİL UYGULAMASI

Yurtdışına giden ve yurtdışından ülkemize gelen vatandaşlarımızın ve turistlerin merak ettiği konuların başında, seyahatleri sırasında beraberlerinde getirebilecekleri eşyaya yönelik gümrük muafiyet uygulamaları yer almaktadır.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı olarak ülkemize gelen ve giden yolcuların gümrük mevzuatı uyarınca beraberlerinde getirip götürebilecekleri eşya, nakit ve ziynetlere ilişkin en doğru bilgiye hızlıca ve güncel şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla “Yolcular İçin Gümrük Rehberi” mobil uygulaması hazırlanmıştır.

İnternete ihtiyaç duymadan çevrimdışı ortamda çalışan mobil uygulama, cep telefonları ve tabletlere indirilebilmesi amacıyla Google Play Store ve Apple Store'a yüklenmiş ve ücretsiz olarak kullanıcıların erişimine açılmıştır.

Ülkemize gelen turistlerin uyrukları da dikkate alınarak hazırlanan uygulama Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça olmak üzere toplam 5 dilde hizmet vermekte ve yukarıda belirtilen platformlardan “Yolcular İçin Gümrük Rehberi” adıyla aranarak ulaşılabilmektedir.

Vatandaşlarımızın ve turistlerin gümrük mevzuatı konusunda güncel ve doğru bilgiye en kısa zamanda ve kolaylıkla ulaşmasını sağlayacak olan Yolcular İçin Gümrük Rehberi Mobil Uygulaması’nın; yurtdışındaki vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret edecek yabancıların gümrük mevzuatı hakkında doğru bilgilendirilmesi ve mağduriyetlerinin önüne geçilmesi açısından faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

 

GÜMRÜK İLE İLGİLİ İRTİBAT BİLGİLERİ

www.ticaret.gov.tr linkinden ulaşabileceğiniz Bakanlığımız web sayfasında, gümrük mevzuatına ilişkin güncel bilgiler ile merak edilen hususlara ilişkin broşürler ve bilgi edinme başvurularınızı iletebileceğiniz elektronik posta adreslerine yer verilmiştir.

Web sayfamızda “Bilgi edinme” bölümünden ulaşabileceğiniz online başvuru formunu doldurarak başvurunuzu iletebilirsiniz.

Posta ya da bizzat yapılacak başvurular, Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km 06530 Çankaya/ANKARA adresine yapılabilecektir.

Bakanlık Santrali: + 90 312 449 10 00

  • 2+3 Taksit
  • 6 Taksit
  • 6 Taksit
  • 6 Taksit
  • 6 Taksit